Type Here to Get Search Results !

लेखन नियमानुसार अचूक शब्द ओळखा मराठी व्याकरण| lekhan niyamanusar achuk shabd olkha | Identify the exact words according to the writing rules

 लेखन नियमानुसार अचूक शब्द ओळखा मराठी व्याकरण| lekhan niyamanusar achuk shabd olkha | Identify the exact words according to the writing rules

१) वडिलांसोबत / वडीलांसोबत / वडीलानसोबत / वडिलानसोबत - वडिलांसोबत

२)तालमिला/ तालमीला / तालमिळा/ तालमीळा - तालमीला.

३) गाऱ्हाणी / गारहानी / गाऱ्हाणि / गारहाणी - गाऱ्हाणी

४)सहानुभूती/सहानूभूती/सहानुभुती/सहानूभूति    -      सहानूभूती .

५)आशिर्वाद/आर्शिवाद / आशीर्वाद/आर्शीवाद - आशीर्वाद

६) परिक्षा / परिक्शा / परीक्शा / परीक्षा - परीक्षा

७)आधूनिक/आधुनीक / आधुनिक/आधुनीक - आधुनिक

८) पौर्णिमा /पौर्निमा/पौरणिमा/पोर्णीमा - पौर्णिमा

९) भूरळ/भूरल / भुरळ / भुरल - भुरळ

१०)संस्कृत /संस्क्रुती / संस्कृति / संस्कृती - संस्कृती

११)वीपरित/विपरित/विपरीत /वीपरीत    -  विपरीत

१२) वैश्विक / वैश्वीक / वैश्विक / वैशविक - वैश्विक

१३) शिष्यवृत्ति/ शिष्यवृत्ती / शिष्यवृती / शीष्यवृत्ती -                  शिष्यवृत्ती

१४) वार्ताहर / वार्तहर / वर्ताहर / वर्तहर -   वार्ताहर

१५) गुरुजी/गूरुजी/ गुरुजि - गुरुजी

१६) अंत:करण/अंत: करन / अंतकरण/आंत:करण - अंत:करण

१७) सांस्कृतीक/सांस्कृतिक / सास्कृतिक / संस्कृतीक -

     सांस्कृतिक

१८) तिर्थरूप/तिर्थरुप/तीर्थरूप/तीथरुप - तीर्थरूप

१९) पारंपारिक/पारंपरीक/पारंपारीक/पारंपरिक - पारंपरिक

२०)वीज्ञान/विज्ञान / विन्याग्र / वीन्यान - विज्ञान

२१)भुगोल/भूगोल/भुगोळ/भूगोळ - भूगोल

२२)दूष्कळ / दुष्कळ / दूष्काळ / दुष्काळ - दुष्काळ

२३) मूहूर्त /मुहुर्त/मूहुर्त / मुहूर्त - मुहूर्त

२४)मैत्रीणि/मैत्रिणी/मैत्तरिणी/मैतरीणी -  मैत्रिणी

२५) दृष्टिकोण/दुष्टिकोण/दृष्टीकोण/दृष्टीकोण - दृष्टिकोण

२६) वैशीष्ट/वैशिष्य / वैशिष्ट्य / वैशीष्ट्य - वैशिष्ट्य

 २७) व्यक्तीमत्त्व/व्यक्तिमत्व / व्यक्तीमत्व / व्यक्तिमत्त्व 

        -  व्यक्तिमत्व .


२८) सूवर्ण/सूर्वण/सुर्वण / सुवर्ण - सुवर्ण

२९) गरीबी/गरिबी/गरिबि / गरीबि - गरिबी

३०) निणर्य/नीर्णय/निर्णय/नीणर्य - निर्णय

३१) कनिष्ठ/कनिष्ट/कनीष्ट/कनीष्ठ - कनिष्ठ

३२) दातृत्त्व/दात्रुत्व/दातृत्व/दतृत्त्व - दातृत्व

३३) परीस्थीती/परिस्थिती/परीस्थिती/परिस्थिती - परिस्थिती

३४) कुटुंब/कूटूंब/कुटूंब/कूटुंब -  कुटुंब


लेखन नियमानुसार अचूक शब्द ओळखा अधिक अभ्यासासाठी व सराव साठी खालील pdf Download करा.सराव पेपर :१. 

प्रश्न. पुढील कृती सोडवा . 

१) गटातील अचूक शब्द ओळखा .

१)  संस्कृत /संस्क्रुती / संस्कृति / संस्कृती - ---------

२)वीपरित/विपरित/विपरीत /वीपरीत    -   ---------

३) वैश्विक / वैश्वीक / वैश्विक / वैशविक -   ---------

४) शिष्यवृत्ति/ शिष्यवृत्ती / शिष्यवृती / शीष्यवृत्ती -  ---------

५)  सूवर्ण/सूर्वण/सुर्वण / सुवर्ण - ---------

६) गरीबी/गरिबी/गरिबि / गरीबि - ---------

७) निणर्य/नीर्णय/निर्णय/नीणर्य - ---------

८) कनिष्ठ/कनिष्ट/कनीष्ट/कनीष्ठ - ---------

९) दातृत्त्व/दात्रुत्व/दातृत्व/दतृत्त्व - ---------

१०) परीस्थीती/परिस्थिती/परीस्थिती/परिस्थिती - ---------

सराव पेपर :२. Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad